Spät Verzia pre tlač

Národný program reforiem

aktualizované dňa: 25. 04. 2018

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, opätovne identifikoval ako pretrvávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Národný program reforiem 2018

Akčný plán k Národnému programu reforiem

National Reform Programme 2018

Action plan for the National Reform Programme 2018

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako zostávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Národný program reforiem 2017

Akčný plán k Národnému programu reforiem

National Reform Programme 2017

Action plan for the National Reform Programme 2017

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch od jeho schválenia. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo. Materiál zohľadňuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016-2020.

Národný program reforiem 2016

Akčný plán k Národnému programu reforiem

National Reform Programme 2016

Action plan for the National Reform Programme 2016

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015 (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Národný program reforiem 2015 

Akčný plán k Národnému programu reforiem

National Reform Programme 2015

Action Plan NRP 2015

Odpočet NPR 2015

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014

Národný program reforiem (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života. Aj keď NPR sumarizuje aj konsolidačné opatrenia, ťažiskovým dokumentom slovenskej vlády je v tejto oblasti Program stability. Po doterajšej úspešnej konsolidácii verejných financií predstavuje najväčšiu výzvu hospodárskej politiky zamestnanosť, ktorá je preto kľúčovou témou NPR 2014.

Národný program reforiem 2014

Akčný plán Národného programu reforiem 2014

Akčný plán Národného programu reforiem 2014 (excel)

Príloha 3 - Makroekonomický vplyv vybraných štrukturálnych reforiem

Príloha 4 - Ukazovatele pre ministerstvá

National Reform Programme 2014

Action Plan 2014

Annex 3 - Macro impact of structural reforms

Annex 4 - Indicators for Ministries

Odpočet plnenia NPR 2014

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013

NPR je hlavným strategickým dokumentom vlády SR v oblasti ekonomického rozvoja a štrukturálnych politík. Predstavuje národné opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, rastu zamestnanosti a zlepšenia kvality života. Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégii Európa 2020 definovaných v Ročnom prieskumu rastu 2013 a Integrovaných usmerneniach EK pre stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Európskej rady pre SR.

Národný program reforiem 2013

Akčný plán Národného programu reforiem 2013

National Reform Programme 2013

Odpočet plnenia NPR 2013

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a Stratégiou Európa 2020.

Národný program reforiem 2012 - aktualizácia

Akčný plán aktualizovaného Národného programu reforiem 2012

Národný program reforiem 2012

National Reform Programme 2012

Odpočet plnenia NPR 2012

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014

Národný program reforiem SR 2011 – 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať počas volebného obdobia do polovice roku 2014. Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených v stratégií Európa 2020. Opatrenia spadajú do dvoch nasledujúcich oblastí:

  • potreba fiškálnej konsolidácie v záujme zlepšenia makroekonomickej stability,
  • štrukturálne reformy zvyšujúce ekonomický rast, zamestnanosť a kvalitu života.

 Národný program reforiem 2011 - 2014

National Reform Programme 2011 - 2014

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2010

Národný program reforiem SR 2010 je prvým programom v rámci aktualizovanej stratégie na úrovni EÚ, ktorá sa nazvala stratégiou Európa 2020. Materiál v súlade s požiadavkou Európskej komisie obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekážok rastu a návrh opatrení na ich prekonanie, ktoré vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument bol vypracovaný na základe podkladov z rezortov, zohľadňuje krátkodobé štrukturálne opatrenia schválené vládou SR v septembri 2010 a je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR.

Národný program reforiem 2010

National Reform Programme 2010


Národný Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 - 2010 – Implementačná správa 2009

Národný program reforiem SR na roky 2008 – 2010 – Implementačná správa 2009 je prvým vyhodnotením pokroku v plnení opatrení NPR SR na roky 2008 – 2010 v novom trojročnom cykle lisabonskej stratégie. Slovenská republika predložila správu hodnotiacu plnenie opatrení v piatich prioritných oblastiach lisabonskej stratégie za posledných 12 mesiacov Európskej komisii. Správa reaguje nielen na špecifické odporúčania Európskej komisie ale aj na výzvy nepriaznivého vývoja vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na previazanosť krízy so štrukturálnymi politikami dopĺňa kapitoly o opatreniach v oblastiach výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a klimatické zmeny a energetika samostatná kapitola venovaná aktualizácii protikrízových opatrení a najmä ich priebežnému vyhodnoteniu.

Národný Národný program reforiem 2008 - 2010 - Implementačná správa, 2009

Príloha


Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010

V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predložila svoj nový národný program reforiem do roku 2010. Nosným programom ďalšieho trojročného obdobia národnej lisabonskej stratégie zostávajú doterajšie štyri prioritné oblasti výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ku ktorým bola po jarnom zasadaní Európskej rady v roku 2007 priradená ďalšia priorita - klimatické zmeny a energetika. Tieto priority považuje Slovensko za základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu rozvoja vedomostnej spoločnosti, zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov a efektívnejšie využívanie podnikateľského potenciálu.

Základné východiská nového národného programu reforiem boli koncipované na základe súboru konkrétnych krátkodobých a strednodobých opatrení prezentovaných v Modernizačnom programe Slovensko 21, ktorý vláda SR schválila v júni 2008 a nadväzne na výsledky realizácie predchádzajúceho programového obdobia národnej lisabonskej stratégie.

Národný program reforiem 2008 - 2010

Akčné plány k Národnému programu reforiem 2008 - 2010


Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 (október 2007

Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 prezentuje ďalší pokrok Slovenskej republiky v plnení doteraz vytýčených lisabonských úloh a reaguje na závery jarného zasadania Európskej rady z marca 2007 resp. na špecifické odporúčania Európskej komisie, ktoré boli obsiahnuté v jej ročnej hodnotiacej správe (Annual Progress Report) z 12. decembra 2006. Vláda SR, stotožnená s hodnotením Európskej komisie, prezentuje v tejto správe svoje úsilie nadviazať na závery jarného zasadnutia Európskej rady a na odporúčania Európskej komisie prostredníctvom ďalších nových konkrétnych opatrení, týkajúcich sa všetkých hodnotených prioritných oblastí národnej lisabonskej stratégie.

Implemenačná správa (október 2007)

Príloha - Hodnotiaca tabuľka


Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 (júl 2007)

V intenciách uznesenia vlády č. 1056, prijatého k Dodatku k NPR 13. decembra 2006, bola vypracovaná Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, ktorá bola na základe rozhodnutia národných koordinátorov lisabonskej stratégie predložená priamo na rokovanie vlády SR. Cieľom tejto správy bol v predstihu (pred vypracovaním októbrovej implementačnej správy) preveriť aktuálny stav plnenia opatrení NPR a získať prehľad o tom, do akej miery sú v zainteresovaných rezortoch rozpracované odporúčania Európskej komisie resp. závery jarného zasadania Európskej rady  formou konkrétnych opatrení a vytvoriť tým zároveň aj vhodnú platformu pre júlové dvojstranné rokovanie Slovenska s Európskou komisiou o stave v plnení lisabonských cieľov. Touto správou sa nastolil režim priebežného monitorovania lisabonskej agendy v podmienkach Slovenska a vytvoril sa širší časový rámec aj pre prípravu jesennej implementačnej správy.

Implementačná správa (júl 2007)

Príloha - Assessment Grid


Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008

Ďalšie rozpracovanie opatrení v prioritných oblastiach národnej lisabonskej stratégie, založené na zámeroch novej slovenskej vlády a s časovým horizontom do konca roku 2008, vláda SR schválila na základe strategického dokumentu Dodatok Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 v decembri 2006.

Dodatok k Národnému programu reforiem 2006 - 2008


Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008 (október 2006)

Prvá Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 bola vypracovaná krátko po nastúpení novej vlády, teda v podmienkach, keď napriek politickej vôli neboli zatiaľ prijaté také politické rozhodnutia, ktoré by umožnili pre celé programové obdobie NPR (roky 2006 – 2008) konkretizovať a prezentovať všetky opatrenia potrebné pre realizáciu stanovených priorít a priradiť im príslušný časový i finančný rámec. Preto sa implementačná správa obmedzila iba na hodnotenie úloh konkretizovaných predchádzajúcou vládou a termínovaných do 1. polroku 2006 a len rámcovo naznačila ďalšie potrebné opatrenia v tých oblastiach, v ktorých sa už názory na smerovanie a realizáciu úloh do istej miery vykryštalizovali.

Implementačná správa (október 2006)


Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006-2008 (september 2005)

V marci 2005 rozhodli hlavy členských štátov na summite Európskej rady znovuoživiť lisabonský proces, keďže výsledky strednodobého hodnotenia jasne naznačovali, že hlavné ciele lisabonskej stratégie nebudú úspešne dosiahnuté. S cieľom vyhnúť sa neúspechu prijala Európska rada niekoľko zásadných opatrení, ktoré čiastočne menia obsah, rovnako ako spôsob realizácie zámerov a cieľov lisabonskej stratégie. V súlade s novými procesmi koordinácie sa stratégie členských krajín koncipujú v rámci trojročných programových cyklov a sú prezentované vNárodných programoch reforiem. Zameranie a obsah týchto strategických dokumentov vychádza z nových zásad hospodárskej politiky EÚ – z tzv. integrovaných zásad (Integrated Guidelines), pričom výber najdôležitejších konkrétnych priorít a samotných aktivít si určujú jednotlivé členské krajiny.

Z hľadiska lisabonského procesu Slovenská republika v istom zmysle predbehla dianie na európskej úrovni. Vláda SR prijala už vo februári 2005 Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú stratégiu a aj preto bola použitá ako základ a ťažisko pre Národný program reforiem pre Slovensko.

Cieľom Národného programu reforiem je, aby Slovensko prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. Rovnako ako Národná lisabonská stratégia, aj Národný program reforiem vychádza z dvoch pilierov: dokončenie štrukturálnych reforiem a udržanie ich výsledkov a rozvoj znalostnej ekonomiky. Národný program reforiem sa prioritne zameriava na rozvoj piatich oblastí, ktoré najlepšie podporia rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky. Ide o vzdelávanie, zamestnanosť, informačnú spoločnosť, vedu, výskum a inovácie a podnikateľské prostredie.

Národný program reforiem 2006 - 2008