Späť Verzia pre tlač

Výzva na projekt informatizácie: Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy.

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy, prinesie elektronizáciu procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.

Hlavnými cieľmi projektu je:

-  zabezpečenie centrálnych služieb dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy, ktoré konsolidovaným spôsobom pokryjú požiadavky projektov OPIS PO1. Zo strategického hľadiska umožní takáto koncepcia vytvoriť prostredie pre budúci rozvoj eGov služieb tak, aby IKT pri rozvoji neboli obmedzujúcim faktorom ale vedeli pružne reagovať na budúce požiadavky a zmeny.

-  poskytovať IT služby na vyžiadanie orgánom štátnej správy v takom rozsahu, ktorý ich odbremení od starostlivosti o ich IT zdroje (nákup potrebných zariadení, pravidelný up-date SW a up-gradu HW, SW aplikácií a pod.) a zároveň im umožní znížiť náklady na informačné a komunikačné technológie. Základom je prenesenie starostlivosti o IT prevádzku a infraštruktúru na DataCentrum ako poskytovateľa komplexných služieb, aby sa efektívne využívali verejné financie.

 

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje  35 400 000 € vrátane DPH.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 10.05.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií