Späť Verzia pre tlač

Spotrebiteľské úvery

aktualizované dňa: 16. 06. 2011

Podľa vyhlášky MF SR č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky MF SR č. 103/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) predkladajú títo veritelia údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch v rozsahu a štruktúre ustanovenom v hlásení o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch (ďalej len "hlásenie"), ktorého vzor a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú súčasťou vyššie uvedenej vyhlášky.

Hlásenie za príslušný kalendárny štvrťrok sa predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

Hlásenie za novozaloženého veriteľa sa prvýkrát predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikol alebo v ktorom bol zapísaný do registra veriteľov.

Hlásenie sa predkladá v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky a elektronicky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska ako súbor vo formáte XML na adresy rpmn(zav)mfsr.sk a rpmn(zav)nbs.sk.

V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka sa na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnia informácie o údajoch v hlásení v rozsahu časti B hlásenia, a to

a) objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov kumulatívne za všetkých veriteľov,
b) priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov