Späť Verzia pre tlač

Dotácia obciam a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov za obdobie 2. polroka 2010 v zmysle uznesenia vlády SR číslo 333/2011

Príloha: