Späť Verzia pre tlač

Transferové oceňovanie

aktualizované dňa: 06. 09. 2016

Nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa nachádza vo Finančnom spravodajcovi 2016 príspevok č. 22.

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní

I. časť - publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997

II. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 20/1999

III. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2002

 

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 27. júna 2006  kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii (2006/C 176/01)

Príloha: