Proces prípravy a realizácie GES

Jedná sa o zjednodušený postup krokov pri príprave a realizácií Garantovanej energetickej služby. 

1. Rozhodnutie o modernizácii budovy cez GES

- vyhodnotenie aktuálneho technického stavu budovy, požiadaviek na rozsah obnovy, plány jej ďalšieho využitia v dlhodobom horizonte a očakávané parametre budovy po obnove

2. Obstaranie odborného nezávislého poradcu

- v dôsledku náročnosti komplexného posúdenia budov je vhodné, aby si subjekt verejnej správy v prvom rade obstaral odborného nezávislého poradcu (je dôležité dbať na kvalitu poradcu)

3. Príprava podkladov na VO na poskytovateľa GES

- súčasťou podkladov pre VO je posudok, ktorý by mal byť vypracovaný nezávislým odborným poradcom v úzkej spolupráci so subjektom verejnej správy
- návrh zmluvy musí vychádzať zo vzorovej zmluvy o GES
-dôraz na vhodne nastavené podmienky účasti a hodnotiace kritériá

4. Obstaranie poskytovateľa GES

- odporúčanie formou (1) verejnej súťaže (jednoduchšie) alebo prostredníctvom (2) rokovacieho konania so zverejnením (zložitejšie)

- subjekt verejnej správy obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva „výsledok“ (t. j. službu), nie konkrétne technické riešenie, ktorým sa má výsledok dosiahnuť

5. Podpis zmluvy, realizácia + prevádzka a monitoring

 

Pre lepšiu ilustráciu MF SR pripravilo modelový príklad GES, ktorý jednoduchou formou opisuje využitie vzorovej zmluvy na príklade samosprávy, ktorá má záujem obstarať GES na svojej budove
Vzorový príklad využitia garantovaných energetických služieb vo verejnej správe.