Skupina Svetovej banky (SB)

Skupina Svetovej banky (The World Bank Group) je zoskupenie piatich úzko prepojených inštitúcii.

Dve organizácie sú zastrešené termínom Svetová banka:

  1. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 
  2. Medzinárodné združenie pre rozvoj (International Development Association - IDA).

Ďalšími troma organizáciami sú:

  1. Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC),
  2. Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) 
  3. Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID).

Svetová banka (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development) je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorej hlavnou úlohou je realizácia rozvojových projektov, pôžičiek a rozvojovej pomoci pre verejný aj súkromný sektor v rámci chudobných krajín. IBRD má 189 členských krajín a SR je jej členom od roku 1993.


Slovenská republika a SB 

SR prostredníctvom MF SR vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej členského podielu v IBRD. Od roku 1993 do konca roku 2008 SR prostredníctvom MF SR čerpala viacero pôžičiek a technickú asistenciu v oblastiach transformácie zdravotníckeho sektora, reštrukturalizácie bankového sektora, reformy riadenia verejných financií, reformy sociálnych dávok. Ku koncu roka 2008 SR graduovala z operácií IBRD a stala sa poskytovateľom rozvojovej pomoci. V súčasnosti sa MF SR snaží viac zapojiť svoj podnikateľský sektor do rozvojových projektov IBRD a IFC cez technickú asistenciu a investičné projekty. IFC uskutočnilo mapovaciu štúdiu na Slovensku, z ktorej vyplýva, že na Slovensku existuje veľký potenciál pre zapojenie privátneho sektora do rozvojovej spolupráce. MF SR pripravilo pre lepšie pochopenie produktov IFC užitočný manuál.

SR taktiež prostredníctvom MF SR pravidelne raz za tri roky finančne prispieva na riešenie rozvojových problémov najchudobnejších krajín sveta.

Guvernérom za SR vo Svetovej banke a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu Svetovej banky, je minister financií SR. Jeho alternátom je viceguvernér NBS. V rámci Výkonnej rady Svetovej banky, jej hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom výkonného riaditeľa Svetovej banky za konštituenciu a svojho zástupcu v tejto konštituencii.

SR a Svetová banka: www.worldbank.org/en/country/eu
Konštituencia: www.worldbank.org/en/about/leadership/directors/eds10
Riadiace orgány: www.worldbank.org/en/about/leadership

Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter Youtube