Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu od 1.1.2018 tvorí Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR,  Manuál k obsahu  FIN výkazov (nelegislatívny dokument). Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Opatrenia č. MF/017353/2017-352  pre výkazy od 1.1.2018

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  pre výkazy od 1.1.2018

Manuál k obsahu finančných výkazov  - pre výkazy od 1.1.2018

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických kontrol vo FIN výkazoch, medzi jednotlivými FIN výkazmi a v účtovných výkazoch subjektov verejnej správy. Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné cez e-mail cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Archív - Legislatíva pre FIN výkazy subjektu verejnej správy do 31.12.2017

 Aktuality

Dňa 28.1.2019 bola zverejnená verzia 1.04 Manuálu k obsahovej náplni FIN výkazov. 

Dňa 16.1.2019 bolo zverejnené metodické usmernenie MF SR k vykazovaniu záväzkov pod dlhovým nástrojom OST vo výkaze FIN 4-04 a 5-04, ktoré bližšie vysvetľuje už platnú legislatívu. 

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov   

 

2. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

 3. Kontroly vo FIN výkazoch