Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Smernica MFSR č. MF23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov platí aj pre rok 2017 bez zmeny. Pre návrh štátneho záverečného účtu SR je v platnosti samostatná smernica MFSR č. MF23511/2014-31.