Za 11 mesiacov výrazne nižšie výdavky a vyššie príjmy

Aktualizované dňa: 02.12.2013 06:00

Deficit štátneho rozpočtu sa ku koncu novembra podarilo znížiť oproti minulému roku o 780,5 mil. eur, teda o viac ako 28 percent. Štátny rozpočet dosiahol schodok vo výške 1,963 mld. eur. Plnenie rozpočtu je tak na úrovni 64 percent, čo znamená, že sa vyvíja lepšie ako bolo naplánované. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátneho rozpočtu o 695,8 mil. eur nižšie, naopak príjmy sa zvýšili o 84,7 mil. eur. Plnenie rozpočtu je tak na úrovni 64 percent, čo znamená, že sa vyvíja lepšie ako bolo naplánované.

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 612,3 mil. eur. V rámci tejto položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 100,1 mil. eur, čo čiastočne súvisí s uskutočnením výplaty diskontu štátneho dlhopisu vo výške 261,1 mil. eur v máji minulého roka. Kapitálové výdavky sú nižšie o 135,3 mil. eur.

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ taktiež došlo k medziročnému poklesu ich čerpania, a to pri EÚ fondoch o 23,4 mil. eur (-1,7 %), s čím súvisí aj pokles potreby zdrojov spolufinancovania o 31,9 mil. eur (-10,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast, a to o 96,4 mil. eur (+16,6 %), a to hlavne z dôvodu prijatia noviel rozpočtu Európskej únie, ktoré upravujú celkový objem rozpočtu EÚ v roku 2013 a úhrada záväzku za rok 2012 vo výške 19,6 mil. eur v januári roku 2013. 


Výber daní sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 6,1 percenta, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako 472 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+311,4 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+200,4 mil. eur), u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+6,7 mil. eur). Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u spotrebných daní (-13,4 mil. eur), u dane z príjmov fyzických osôb (-11,0 mil. eur), u dane z emisných kvót (-18,7 mil. eur) a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií (-2,9 mil. eur).

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 556,2 mil. eur. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 138,8 mil. eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu príjmov z dividend o 29,6 mil. eur.

 

(v tis. eur) Skutočnosť

2012
Skutočnosť
k
30.11.2012
Schválený
rozpočet
2013
Skutočnosť
k
30.11.2013
% plnenia ŠR
v roku 2012
% plnenia ŠR v roku 2013
Index
2013/2012
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 11 830 036 10 417 552 13 916 196 10 502 199 88,1% 75,5% 100,8%
Daňové príjmy 8 463 625 7 765 683 8 912 036 8 238 158 91,8% 92,4% 106,1%
EÚ príjmy 2 127 345 1 628 878 3 563 657 1 072 704 76,6% 30,1% 65,9%
Dividendy 589 508 422 969 530 306 452 562 71,7% 85,3% 107,0%
  z toho:  štátny rozpočet 83 644 62 969 89 135 32 562 75,3% 36,5% 51,7%
  FNM SR 505 864 360 000 441 171 420 000 71,2% 95,2% 116,7%
Ostatné príjmy 649 558 600 022 910 197 738 775 92,4% 81,2% 123,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 640 711 13 161 050 17 001 505 12 465 229 84,1% 73,3% 94,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 248 537 1 211 457 1 326 366 1 111 356 97,0% 83,8% 91,7%
EÚ výdavky 2 016 048 1 400 413 3 563 657 1 377 034 69,5% 38,6% 98,3%
Spolufinancovanie 416 106 291 657 639 007 259 800 70,1% 40,7% 89,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 620 761 581 513 729 369 677 958 93,7% 93,0% 116,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  1 408 333 1 318 333 721 565 661 435 93,6% 91,7% 50,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 9 930 926 8 357 677 10 021 541 8 377 646 84,2% 83,6% 100,2%
Schodok štátneho rozpočtu -3 810 675 -2 743 498 -3 085 309 -1 963 030 72,0% 63,6% 71,6%

 

Tlačový odbor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky